Σκληρυμένο σκυρόδεμα

  • Δειγματοληψία (αποκοπή πυρήνων)
  • Καπέλωμα κυλινδρικών δοκιμίων και πυρήνων
  • Μέτρηση θλιπτικής αντοχής πυρήνων
  • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης (τεστ φαινολοφθαλείνης)