Νωπό σκυρόδεμα

  • Χυτοσιδηρές μήτρες (ενοικίαση)
  • Δειγματοληψία επιτόπου του έργου
  • Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων
  • Μέτρηση αντοχής δοκιμίων σε θλίψη (κυβικών και κυλινδρικών)
  • Έλεγχος εργασιμότητας – δοκιμή κάθισης
  • Προσδιορισμός του περιεχομένου αέρα στο νωπό σκυρόδεμα με την μέθοδο της πίεσης
  • Έλεγχος δισθραυστότητας (flexural toughness) σε πρισματικό δοκίμια (15x15x50 cm)
  • Δοκιμή πενετρομέτρησης
  • Έλεγχος χημικών προσθέτων