Μελέτες συνθέσεως

Το ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ διαθέτει λογισμικό πρόγραμμα, κατάλληλο για την διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων ποιότητας του έτοιμου σκυροδέματος.
Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται στις μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η δυνατότητα αξιολόγησης και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των θλιπτικών αντοχών.