Εξειδικευμένες υπηρεσίες

  • Δοκιμαστικές φορτίσεις
  • Μέτρηση παραμορφώσεων
  • Πυροτέστ (ασβεστοποίηση)
Το ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ αναλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου, για την διασφάλιση ποιότητας έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεκμηρίωση, εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών προτύπων.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με απαιτήσεις που ορίζει αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.