Αδρανή υλικά

 • Τετραμερισμός.
 • Υπολογισμός φυσικής υγρασίας.
 • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών με αμερικάνικη και γερμανική σειρά κόσκινων.
 • Προσδιορισμός του κλάσματος αδρανών υλικών που είναι μικρότερο από το κόσκινο των 75 μπι (No 200) με έκπλυση.
 • Προσδιορισμός της αντοχής χονδρόκοκκων αδρανών υλικών σε φθορά λόγω τριβής και κρούσης στη συσκευή Los Angeles.
 • Προσδιορισμός της σταθερότητας των αδρανών υλικών με χρήση θειικού νατρίου ή θειικού μαγνησίου (δοκιμή υγείας).
 • Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων σε αδρανή υλικά.
 • Προσδιορισμός της τιμής του ισοδυνάμου άμμου λεπτόκοκκων αδρανών υλικών και εδαφών.
 • Προσδιορισμός του ειδικού βάρους και της υγρασίας απορρόφησης των αδρανών υλικών.
 • Δυνητική αλκαλιπυριτική αντίδραση (χημική μέθοδος).
 • Έλεγχος για ύπαρξη οργανικών προσμίξεων.
 • Προσδιορισμός αντοχής μητρικού πετρώματος.