Εργαστηριακές έρευνες

 Κονιάματα-Τσιμεντενάματα

 • Δειγματοληψία δειγμάτων σκληρυμένου κονιάματος και έλεγχος της αντοχής σε κάμψη πρισματικών δειγμάτων (4x4x16 cm)
 • Δειγματοληψία δειγμάτων νωπού κονιάματος ενέματος
 • Έλεγχος της αντοχής σε θλίψη του κονιάματος σε κυβικά δείγματα (7x7x7 cm)
 • Έλεγχος σε εφελκυσμό δειγμάτων κονιάματος με την χρήση ειδικών καλουπιών (briquette)

Σκληρυμένο σκυρόδεμα

 • Δειγματοληψία (αποκοπή πυρήνων)
 • Καπέλωμα κυλινδρικών δοκιμίων και πυρήνων
 • Μέτρηση θλιπτικής αντοχής πυρήνων
 • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης (τεστ φαινολοφθαλείνης)

Εξειδικευμένες υπηρεσίες

 • Δοκιμαστικές φορτίσεις
 • Μέτρηση παραμορφώσεων
 • Πυροτέστ (ασβεστοποίηση)

Μελέτες συνθέσεως

Το ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ διαθέτει λογισμικό πρόγραμμα, κατάλληλο για την διεξαγωγή συστηματικών ελέγχων ποιότητας του έτοιμου σκυροδέματος.

 

Αδρανή υλικά

 • Τετραμερισμός.
 • Υπολογισμός φυσικής υγρασίας.
 • Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων αδρανών υλικών με αμερικάνικη και γερμανική σειρά κόσκινων.
 • Προσδιορισμός του κλάσματος αδρανών υλικών που είναι μικρότερο από το κόσκινο των 75 μπι (No 200) με έκπλυση.
 • Προσδιορισμός της αντοχής χονδρόκοκκων αδρανών υλικών σε φθορά λόγω τριβής και κρούσης στη συσκευή Los Angeles.
 • Προσδιορισμός της σταθερότητας των αδρανών υλικών με χρήση θειικού νατρίου ή θειικού μαγνησίου (δοκιμή υγείας).
 • Προσδιορισμός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων σε αδρανή υλικά.
 • Προσδιορισμός της τιμής του ισοδυνάμου άμμου λεπτόκοκκων αδρανών υλικών και εδαφών.
 • Προσδιορισμός του ειδικού βάρους και της υγρασίας απορρόφησης των αδρανών υλικών.
 • Δυνητική αλκαλιπυριτική αντίδραση (χημική μέθοδος).
 • Έλεγχος για ύπαρξη οργανικών προσμίξεων.
 • Προσδιορισμός αντοχής μητρικού πετρώματος.

Νωπό σκυρόδεμα

 • Χυτοσιδηρές μήτρες (ενοικίαση).
 • Δειγματοληψία επιτόπου του έργου.
 • Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων.
 • Μέτρηση αντοχής δοκιμίων σε θλίψη (κυβικών και κυλινδρικών).
 • Έλεγχος εργασιμότητας – δοκιμή κάθισης.
 • Προσδιορισμός του περιεχομένου αέρα στο νωπό σκυρόδεμα με την μέθοδο της πίεσης.
 • Έλεγχος δισθραυστότητας (flexural toughness) σε πρισματικό δοκίμια (15x15x50 cm).
 • Δοκιμή πενετρομέτρησης.
 • Έλεγχος χημικών προσθέτων.