Υπηρεσίες

Το εργαστήριο ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ αναλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου, για την διασφάλιση ποιότητας έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεκμηρίωση, εφαρμογή και παρακολούθηση συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες διεθνών προτύπων.

Υπηρεσίες
Μη καταστροφικοί έλεγχοι

Ο έλεγχος της αντοχής του μπετόν με λήψη κυλινδρικών πυρήνων (καρότα) δίνει απάντηση στο ερώτημα ποιά είναι η θλιπτική αντοχή του φέροντος μπετόν. Η ακριβής αυτή μέτρηση του φέροντος μπετόν αφορά κατ’ αποκλειστικότητα στο πολύ συγκεκριμένο σημείο απ’ όπου ελήφθη

Εργαστηριακές έρευνες

 Κονιάματα-Τσιμεντενάματα Δειγματοληψία δειγμάτων σκληρυμένου κονιάματος και έλεγχος της αντοχής σε κάμψη πρισματικών δειγμάτων (4x4x16 cm) Δειγματοληψία δειγμάτων νωπού κονιάματος ενέματος Έλεγχος της αντοχής σε θλίψη του κονιάματος σε κυβικά δείγματα (7x7x7 cm) Έλεγχος σε εφελκυσμό δειγμάτων κονιάματος με την χρήση

Στατικές μελέτες

Στατική μελέτη αποτίμησης και σχεδιασμού Η στατική μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού γίνεται με εφαρμογή του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ, ΦΕΚ 42/Β/20-1-2012) και του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 (ΕΛΟΤ ΕΝ1998- 3:2005).Για την εκπόνηση των μελετών γίνεται χρήση ειδικευμένου λογισμικού που έχει

Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος

Το Ιδιωτικό Εργαστήριο Δοκιμών Σκυροδέματος "ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ", παρέχει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος, κονιαμάτων, εποξειδικών συστημάτων κ.α. δομικών υλικών. Ιδρυτής των εργαστηρίων (1980) είναι ο Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Χρυσόστομος Κόκκινος. Τελεί δε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Εργαστήριο, από το έτος 1991 . Η συνεχής Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί τον πρωταρχικό μας στόχο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η επιχείρηση μας, παρα­κολουθεί σταθερά τις ανά τον κόσμο επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, συμβαδίζουσα πάντοτε, με ότι πιο σύγχρονο διατίθεται διεθνώς.

Το εργαστήριό μας πραγματοποιεί στατικές μελέτες αποτίμησης και σχεδιασμού Περισσότερα

Πραγματοποιύμε εξειδικευμένες εργαστηριακές έρευνες όπως Κονιάματα - Τσιμεντενάματα - Σκληρυμένο σκυρόδεμα - Μελέτες συνθέσεως - Αδρανή υλικά - Νωπό σκυρόδεμα κ.ά. Περισσότερα